Cybersikkerhed er et afgørende konkurrenceparameter for danske fødevarevirksomheder

Næste år træder nye EU-krav inden for cybersikkerhed i kraft for en række samfundskritiske virksomheder, herunder fødevarevirksomheder, som vil skærpe kravene til alle leverandørers sikkerhed og dokumentation i værdikæderne. Cybersikkerhed bliver derfor afgørende for alle fødevarevirksomheders fremtidige konkurrenceevne på danske og internationale markeder, og nyt projekt vil levere viden og værktøjer til at komme hurtigt i gang.

I en tid, hvor digitaliseringen af fødevareindustrien accelererer, står landets fødevarevirksomheder over for en stigende trussel fra cyberangreb, der kan medføre omfattende forretningsmæssige tab og risici. Særligt større virksomheder, som bliver påvirket direkte af EU’s kommende NIS2-direktiv, er allerede i gang med at højne cybersikkerheden, men SMV’erne skal også i gang for at sikre, at de lever op til de skærpede krav, de vil blive mødt med som leverandører på fødevareområdet.

Fokus på fødevaresikkerhed og værdikæder

Fødevareforsyning er kritisk infrastruktur, og industrien er præget af mange produktionsled og komplekse værdikæder. Derfor kan cybersikkerhed ikke isoleres til den enkelte produktionshal eller distributør, men handler om vores samlede fødevaresikkerhed, som er en traditionel stærk dansk styrkeposition, vi skal forsvare.

- Virksomheder er ikke stærkere end det svageste led i værdikæden. Vi ser flere eksempler på, at cyberkriminelle lykkes med at komme ind, og det kan have store konsekvenser for leveringssikkerheden og sporbarheden i hele værdikæden. Og det koster - både økonomisk og på tilliden og konkurrenceevnen hos de enkelte spillere, fortæller Senior Business Development Manager Eva Nautrup fra Food & Bio Cluster Denmark, der som den nationale klynge for fødevarer og bioressourcer driver projektet ”Cybersikre Fødevareværdikæder” i samarbejde med centrale aktører.

Projektets mission: Styrke SMV'ers Cybersikkerhedsevner

I lyset af disse udfordringer lanceres nu et banebrydende projekt, støttet af Industriens Fond, der forener kræfterne fra Food & Bio Cluster Denmark, Alexandra Instituttet, SecuriOT, Salling Group, Dansk Cater A/S, DI Fødevarer samt Landbrug & Fødevarer. Dette initiativ har til formål at hæve fødevare-SMV'ers viden og kompetencer inden for cybersikkerhed.

- Vi vil udvikle værktøjer og metoder, der giver SMV'er mulighed for at analysere, vurdere og håndtere deres egen cybersikkerhed. Dette vil ikke kun styrke SMV'erne individuelt, men også fremme en tættere sikkerhedsdialog og samarbejde i hele værdikæden, fortæller Jørgen Hartig fra SequriOT, der er med til at udvikle og målrette værktøjer til fødevarebranchen i projektet.

Ikke kun it-afdelingens problem

Cybersikkerhed rækker langt ud over virksomhedens it-afdeling, og det er overordnet et ledelses- og bestyrelsesansvar, at virksomheden er i stand til at håndtere risikovurderinger, sikring af data, sikring af produktionsanlæg og infrastruktur, samt beredskabsplaner, der kan hjælpe, når skaden er sket.

- SMV’erne skal vise, at de er en ansvarlig part i deres forsyningskæde, og det kræver tid og ressourcer. Vi skal hjælpe SMV’erne til at få cybersikkerhed ind på radaren, og særligt bestyrelsen, den øverste ledelse og funktionsledelser kan bruge de metoder og værktøjer, vi udvikler specifikt til fødevareindustrien, til at komme godt i gang med arbejdet, siger Poul Skouboe fra Alexandra Instituttet.

Med den øgede digitalisering af både dansk og internationalt erhvervsliv, er sikkerhedsudfordringer nu også noget som fødevaresektoren skal håndtere i cyberspace.

- Vi sætter alle sammen stor pris på en velfungerende fødevareindustri med høj sikkerhed. På den måde har vi vænnet os til altid at have stabile leverancer af sunde og ufarlige mad- og drikkevarer. Men fødevaresikkerheden, som vi kender den i dag, er ikke kommet af sig selv, og det samme gælder cybersikkerheden. Derfor er det vigtigt, at fødevareindustrien rustes til arbejdet med øget digital sikkerhed og mere robuste værdikæder. I Industriens Fond tror vi på, at mange af løsningerne bør findes gennem samarbejde, så virksomhederne løfter den samlede værdikædesikkerhed i flok. Høj cybersikkerhed er en forudsætning for fremtidig vækst og det gælder i høj grad også for fødevarevirksomhederne, siger programchef Malene Stidsen fra Industriens Fond om initiativet Cybersikre Fødevareværdikæder, som fonden har støttet som led i sit særlige fokus på cybersikre værdikæder i dansk erhvervsliv.

SMV'er kan få viden til at komme i gang på åben worksshop den 9. januar

Det nye initiativ skydes i gang med en åben workshop i Odense den 9. januar, hvor SMV’er inden for fødevareindustrien kan deltage gratis og få viden til at komme godt i gang.

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager

Flere nyheder

Cyberangreb mod dansk infrastruktur afværget

Cyberangreb mod dansk infrastruktur afværget

Ny rapport afslører et omfattende og koordineret angreb på dansk forsyningssikkerhed i foråret. Truslen blev afværget, men sætter samtidig spot på behovet for et beredskab og kontinuerligt fokus på cybersikkerheden hos danske virksomheder.

Hvem står bag projektet?

Hvem står bag projektet?

Projektet er finansieret af Industriens Fond og gennemføres i et samarbejde med Food & Bio Cluster Denmark, Alexandra Instituttet, SequriOT og andre aktører.

Om projektet

Om projektet

Cybersikre Fødevareværdikæder er et to-årigt projekt finansieret af Industriens Fond, der arbejder med at styrke cybersikkerheden i fødevareværdikæderne ved at udvikle og udbrede værktøjer til små og mellemstore virksomheder.